Az Indagroup Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a., adószám: 23386938-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 147766, bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, telefon: +36 70 425 7771, e-mail: mail.indagroup@gmail.com, a társaságot képviseli: Pozsonyi József ügyvezető, a továbbiakban: Indagroup Kft.) az általa üzemeltetett www.slamp.indagroup.hu webáruházból (a továbbiakban: webáruház) való megrendelés és vásárlás útján kizárólag a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek (a továbbiakban: Megrendelő) számára biztosítja az elektronikus úton történő adásvételi szerződéskötést. Szerződő felek jogviszonyára – ideértve egyebek mellett, de nem kizárólagosan az adásvételi szerződéssel összefüggő valamennyi körülményt – az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései az érvényesek.

Amennyiben a szerződő felek a konkrét jogviszonyukra az ÁSZF alkalmazása mellett külön megállapodást is kötnek és az abban meghatározott kérdéseket az ÁSZF-től eltérően szabályozzák, úgy az adott konkrét jogviszonyra a szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

Az Indagroup Kft. által üzemeltetett www.slamp.indagroup.hu webáruház számára a tárhelyet a Hostinger International Ltd. (Székhely: 61 Lordou Vironos Street 6023 Larnaca Cyprus, telefonszám: +370 645 03378, weboldal: www.hostinger.com) biztosítja.

Megrendelő és az Indagroup Kft. a továbbiakban együttesen: felek, illetve bármelyikük önmagában: fél.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az Indagroup Kft. által üzemeltetett www.slamp.indagroup.hu webáruház Slamp márka webáruház, amely lámpatesteket és kiegészítőiket forgalmazza. Jelen ÁSZF az Indagroup Kft., valamint a Megrendelő közötti mindazon jogviszony vonatkozásában alkalmazandó, amely a webáruházból való vásárlással összefügg. Az ÁSZF a www.slamp.indagroup.hu honlapon való közzététel napjától, azaz 2020. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Indagroup Kft. jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a módosítások a hatálybalépésüket megelőző 5 munkanappal közzétételre kerülnek a honlapon. Az ÁSZF módosításai a feltüntetett időponttól lépnek hatályba, és az ÁSZF a módosításokat nem tartalmazó részével együttesen érvényes. Az ÁSZF módosításai az addig már létrejött (visszaigazolt) szerződéseket nem érintik. Az Indagroup Kft. tárolja mind a hatályos, mind a hatályon kívül helyezett ÁSZF-et, Megrendelő részére igény esetén bármely későbbi időpontban biztosítja a hozzáférést.

Az ÁSZF és az adásvételi szerződés nyelve a magyar, az Indagroup Kft. kizárólag magyar nyelven köt szerződést. Az ÁSZF és az adásvételi szerződés értelmezésére, az igényérvényesítésre, valamint az itt nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) vonatkozó szabályaira. A jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Az ÁSZF tartalma a www.slamp.indagroup.hu honlapon elsődlegesen szöveges formátumban érhető el, az nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek és magatartási kódexre nem utal. Az Indagroup Kft. a Megrendelővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát.

Alapfogalmak:

Adásvételi szerződés: adásvételi szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles [Ptk. 6:215. § (1) bek.].

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett [A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a továbbiakban: Fgytv. 2. § o) pont].

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy [Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont]. Az Fgytv. 2. § a) pontja szerinti fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés.

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe [Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény, a továbbiakban: Ektv. 2. § d) pont].

Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő [Fgytv. 2. § f) pont].

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy [Ptk. 8:1. § (1) bek. 4. pont], továbbá az Fgytv. 2. § b) pontja szerint az, aki a fentiekben meghatározott tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

 1. A WEBÁRUHÁZBÓL VALÓ MEGRENDELÉS TARTALMA, FELTÉTELEI ÉS MENETE

Az Indagroup Kft. Magyarországon, az Európai Unióban, valamint az Európai Unión kívül is fogad megrendelést. Megrendelő a webáruházban forgalmazott termékeket kategóriákba rendezve találja. Az egyes termékek a termékre kattintással érhetők el a 2.4. pontban rögzített Böngészés pont szerint. Az egyes termékek leírása és ára a megtekinteni kívánt termék mellett találhatók. A honlapon fellelhető adatok tájékoztató jellegűek, a képek esetenként illusztrációk és a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak. Az Indagroup Kft. a honlapon megjelenő kép, valamint a termék tényleges kinézete miatti különbözőség okán felelősséget nem vállal.

 • Az ajánlat

Az Indagroup Kft. által üzemeltetett webáruházban található tartalom semmiképp sem tekinthető az Indagroup Kft. részéről szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak. Az ajánlatot a Megrendelő teszi és a szerződés az ajánlat Indagroup Kft. általi elfogadással jön létre. A Megrendelő ajánlata (a leadott megrendelés) ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül, amely az Indagroup Kft. tudomásszerzésével válik hatályossá.

 • A létrejövő szerződés

Felek között adásvételi szerződés jön létre. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az Indagroup Kft. kinyilvánítja a megrendelés elfogadását, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre történő külön e-mail küldésével igazol vissza. A visszaigazolás tartalmazza a szerződés lényeges kérdéseiben való megállapodást, különösen a megrendelés számát, a megrendelő adatait, a megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, árát és a megrendelés végösszegét, valamint a termék vételára kiegyenlítése érdekében az Indagroup Kft. bankszámlaszámát. Az Indagroup Kft. által küldött a Megrendelő ajánlatát feldolgozó ún. automatikus rendszerüzenet nem minősül ajánlatot elfogadó visszaigazolásnak. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az Indagroup Kft., vagy a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor arról a felek tudomást szereznek. Nem terheli az Indagroup Kft-t semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

A felek között létrejövő adásvételi szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek figyelemmel arra, hogy Megrendelő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet. Ennek értelmében a felek közötti jogviszonyra nem alkalmazható különösen az Fgytv. – a békéltető testületekre vonatkozó rendelkezések kivételével –, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2014. Korm. rend.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 151/2003. Korm. rend.).

A szerződés tartalmává válik minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. A szerződés tartalmává válik továbbá minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, kivéve, ha annak alkalmazása a felek között – korábbi kapcsolatukra is figyelemmel – indokolatlan volna. Jelen ÁSZF tartalmával együtt alkotja az ajánlat elfogadását. Az ÁSZF akkor válik az adásvételi szerződés részévé, ha az Indagroup Kft. lehetővé tette, hogy annak tartalmát a Megrendelő megismerje a szerződéskötés előtt, mely feltételnek az Indagroup Kft. az ÁSZF www.slamp.indagroup.hu honlapon való közzétételével tesz eleget.

Megrendelő jelen ÁSZF-ben foglaltakat a webáruházból való megrendeléssel magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá a szerződéses nyilatkozat megtételével Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, és azt maradéktalanul elfogadja.

 • A regisztráció

A www.slamp.indagroup.hu webáruház használta regisztrációhoz kötött, Megrendelő csak a regisztrációt követően tud ajánlatot tenni (megrendelést leadni). Regisztráció során Megrendelő vállalja, hogy megadja nevét, székhelyét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét, szállítási címét, valamint számlázási adatait. A regisztráció a Megrendelő által megadott e-mail címre megküldött megerősítő kód regisztrációjával kerül véglegesítésre, ezt követően Megrendelő a www.slamp.indagroup.hu webáruház felhasználója lesz. Az Indagroup Kft. jogosult az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált felhasználókat az adatbázisból törölni, illetve jogosult az egyértelműen a kétségbe vonható adatok valódiságát ellenőrizni.

 • Böngészés

A webáruhában való böngészés során a Megrendelő a „Termékeink” menüpontra kattintva jut el a termékekhez, amelyek egyedi jellemzőit, leírását és az árát az árucikkre kattintva tudja megtekinteni. Variációs termék esetén a termékadatlapon legördülő menükből választható ki a termék mérete és/vagy színe. Egyszerű terméknél nem választható méret és szín. A honlapon a termék adatlapján megjelenített készletek tájékoztató jellegűek.

 • A termék ára

A webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely a weboldal angol nyelvű változatában euróban, a magyar nyelvű változatban forintban értendő,

 • a forintban feltüntetett ár az Európai Központi Bank árfolyama alapján kerül meghatározásra és naponta frissül,
 • a termék ára nem tartalmazza a magyar jogszabályok szerinti általános forgalmi adót (ÁFA),
 • amennyiben Megrendelő az Európai Unión (Közösségen) belülinek minősül, a termék mentes a magyar jogszabályok szerinti ÁFA fizetetési kötelezettség alól,
 • amennyiben a Megrendelő harmadik országbelinek minősül (Közösségen kívüli), a termék abban az esetben mentes a magyar jogszabályok szerinti ÁFA fizetetési kötelezettség alól, ha a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét – amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie – a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság, vagy a kiviteli hatóság igazolja. Ha az igazolás kiállítása és annak az Indagroup Kft. tudomására hozása a nevezett határidőn belül nem történik meg, Megrendelő tudomásul veszi és vállalja, hogy a termékre a magyar jogszabályok szerinti ÁFA felszámításra kerüli a számla módosításával egyidejűleg.

A termék ára a megrendelés visszaigazolásában megadásra került ár, amely tartalmazza a csomagolási költséget. A termék ára nem tartalmazza a házhozszállítás díját, amely a bruttó áron felül fizetendő. Amennyiben egy termék akciós áron lesz elérhető a webáruházban, az Indagroup Kft. tájékoztatja a Megrendelőt az akciós áron elérhető termékek vonatkozásában az akció lényeges adatairól, úgymint az akció tartalmáról, idejéről és az akciós termék áráról.

Amennyiben a termék mellett – rendszerhibából, adatbeviteli, adatfrissítési stb. hibából kifolyólag – hibás ár szerepelne, az Indagroup Kft. a Megrendelő hibás áron tett ajánlatát nem köteles elfogadni, és nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. A hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés, és semmiképp sem minősül a Megrendelőnek küldött ún. automatikus rendszerüzenet a hibás áron tett ajánlat elfogadásának. A hibás áron tett ajánlat esetén az Indagroup Kft. e-mailben tájékoztathatja a Megrendelőt a helyes árról, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Megrendelő a hibás ár helyett az Indagroup Kft. által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, illetve szerződést kötni, így amennyiben Megrendelő a közölt helyes áron nem tesz ajánlatot, nem jön létre szerződés. A webáruházban megjelenő esetleges hibás árakat az Indagroup Kft. a tudomására jutást követően haladéktalanul kijavítja.

 • Kosár

Megrendelő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A megvásárolni kívánt termék darabszámát a +/- gombok segítségével lehet megadni, majd ezt követően a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával rakható a kiválasztott termék a kosárba. A kosárba rakás után a honlap jobb-felső sarkában megjelenik egy szöveges üzenet, miszerint a termék a kosárba lett helyezve. Az üzenetben a „Kosár megtekintése” linkre kattintva megtekinthető a kosár tartalma. Az üzenet néhány másodperc múlva automatikusan bezárul. A kosárba rakást követően a honlap jobb-felső részében lévő „Kosár” ikon mellett megjelenik a Megrendelő által beállított darabszám, mely a kosárba tett termékek darabszámát jelöli. A „Kosár” ikonra kattintva bármikor elérhető a kosár tartalma, kivéve akkor, ha az üres. A termék eltávolítása a kosárból a termékek melletti „X” ikonra kattintva tehető meg, valamint a termék darabszáma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható a +/- gombok segítségével. Amennyiben módosították a darabszámokat, a „Kosár frissítése” gombra kattintva frissül a termék darabszáma, valamint a rendelési összeg. Megrendelő miután befejezte a vásárlást a webáruházban, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tudja a termék fizetését intézni. Megrendelő a „Pénztár” oldalon tudja megadni a szállítási, számlázási, valamint a kapcsolattartási adatokat.

 • Adatellenőrzés, adatbeviteli hibák javítása, megrendelés véglegesítése

Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy lehetőség van a megadott termék darabszámának módosítására, illetve a kosár tartalmának törlésére (az előző 2.6. Kosár pontban foglaltak szerint). Amennyiben Megrendelő tovább kívánja folytatni a vásárlást, ismételten lehetőség van terméket a kosárba helyezni A megrendelés során Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására és/vagy törlésére. Amennyiben Megrendelő megrendelését módosította, és/vagy összevonta, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

 • Megrendelés véglegesítése, fizetési feltételek, a termék átvétele és a teljesítési határidők

Megrendelő ajánlata (megrendelés) a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva válik véglegessé. Ezt követően a Megrendelő által megadott e-mail címre egy automatikus rendszerüzenet kerül megküldésre, majd a későbbiek során az ajánlat elfogadását megerősítő visszaigazolás. A megrendelés teljesítésének feltétele a termék árának előre történő átutalása és annak megérkezése az Indagroup Kft. bankszámlájára az ajánlatot elfogadó visszaigazoló e-mailben foglaltak szerint. A megrendelt árucikk az Indagroup Kft. tulajdonában marad addig, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik (tulajdonjog-fenntartás). A termék tulajdonjogának átruházása a vevőre a termék részére történő átadásakor történik.

A termék vételárának kiegyenlítése forint vagy euró pénznemben történik. Az euróban történő teljesítés során az Európai Központi Bank által meghatározott aktuális árfolyam az irányadó. A fizetés során beírt adatokat az Indagroup Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

Megrendelő a terméket személyesen, az Indagroup Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a. szám alatti székhelyén vagy kiszállítás útján tudja átvenni. Amennyiben Megrendelő személyesen veszi át a terméket, értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelés szerinti árut. Ez esetben a teljesítés helye az Indagroup Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a. szám alatti székhelye. Megrendelőnek a rendelés átvételéhez be kell mutatnia vagy a számlát, vagy a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést. Amennyiben a Megrendelő nem veszi át rendelését az átvételi értesítő megküldésétől számított 5 munkanapon belül, az Indagroup Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Megrendelő az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap visszautalás formájában arra a bankszámlaszámra, ahonnan a termék vételárának átutalása megtörtént. Amennyiben pedig Megrendelő a kiszállítás lehetőségével él, úgy a teljesítés helye a Megrendelő által megadott szállítási cím. A kiszállítás (fuvarozás) minden esetben a DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép. cégjegyzékszám:01 09 060665, adószám:10210798-2-44, a továbbiakban: DHL Kft.) által történik. A kiszállítás 1.500 euró, azaz ezerötszáz euró feletti megrendelés esetén és kizárólag Magyarország területén belül ingyenes. A kiszállítással kapcsolatos díjak a szállítási cím megadását követően a „Pénztár” oldalon válnak elérhetővé. A fuvarozás díja a szállítandó termékek mennyiségétől, súlyától, méretétől függ.

A teljesítési határidő a visszaigazoló e-mailben meghatározott azon határidő, ameddig az Indagroup Kft. köteles az árut a teljesítés helyén Megrendelőnek átvételre felajánlani. Amennyiben a megrendelt termék raktáron (készleten) elérhető, a megrendelés teljesítésének általános határideje a rendelés visszaigazolásától, illetve a termék vételárának az Indagroup Kft. bankszámláján való jóváírásától számított 18 munkanap. Amennyiben pedig a megrendelt termék nem érhető el raktáron (készleten), az irányadó szállítási határidő 30-40 munkanap közötti, azonban pontosabb tájékoztatás a megrendelést visszaigazoló emailben kerül rögzítésre, amely ettől eltérő is lehet. Ha a szállítási határidőn belül mégsem teljesíthető a termék kiszolgáltatása, erről az Indagroup Kft. minden esetben e-mailben értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő ez esetben dönthet, hogy vagy eláll a szerződéstől vagy elfogadja a megjelölt tájékoztató jellegű határidőn túli teljesítést.

Az előzőekben megjelölt teljesítési határidők kizárólagosan tájékoztató jellegűek, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelzi az Indagroup Kft.

 1. A FELEK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

Felek kötelesek a szerződéskötést megelőzően, a szerződés megkötésénél, annak fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

Az Indagroup Kft., mint kötelezett köteles az általa vállalt szolgáltatást szerződésszerűen, a hatályban levő jogszabályok, szabványok és hatósági előírások teljes körű betartása mellett, valamint a szerződésben (megrendelésben) foglaltaknak megfelelően teljesíteni.

Az Indagroup Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb hiba vagy probléma a Megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

Az Indagroup Kft. köteles a termék tulajdonjogának átruházására, azzal hogy a Megrendelő a termék vételára maradéktalan kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntarthatja. Az Indagroup Kft. szavatolja, hogy a Megrendelő által igényelt termék dolog per-, teher-, és igénymentes, valamint azt, hogy a dolgon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő tulajdonjogát kizárná, korlátozná, vagy zavarná. Az Indagroup Kft. döntésétől függően minden esetben jogosult előteljesítésre, illetve döntése szerint részteljesítésre.

Megrendelő, mint jogosult köteles a szerződésszerű, valamint igazolt teljesítés esetén a termék átvételére és a termék vételárának megfizetésére. Megrendelő köteles az Indagroup Kft.-t késedelem nélkül értesíteni minden olyan tényről, körülményről, mely az Indagroup Kft. teljesítésére befolyással van vagy lehet.

Megrendelő köteles késedelem nélkül meggyőződni arról, hogy a termék minősége és mennyisége megfelelő-e, így köteles az átadás-átvétel időpontjában a termék szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és amennyiben van, az eltéréseket közölni. Megrendelő köteles továbbá a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és sérülés észlelése estén jegyzőkönyv felvételét kérni. Az Indagroup Kft. utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el. Amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással a termék átadás-átvételekor, a számlán szereplő tételek hiánytalanul átadottnak tekintendők. Megrendelő a termék átadás-átvételét követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó szavatossági időn belül. Az átadás-átvétellel az áruban bekövetkező kár veszélyének viselése a Megrendelőre száll át. Az átvételt követően az áruban bekövetkező sérülésekért, hiányokért az Indagroup Kft-t felelősség nem terheli.

 1. A SZERZŐDÉSSZEGÉS EGYES ESETEI ÉS AZOK JOGKÖVETKEZMÉNYEI
 • Késedelmes teljesítés

Az Indagroup Kft. késedelembe esik, ha a szolgáltatást annak esedékességekor kifejezetten önhibájából, az Indagroup Kft.-nek felróható magatartásból eredően nem teljesíti.

Az Indagroup Kft. kizárja a részéről történő késedelmes teljesítést, mint szerződésszegő magatartást, amennyiben az nem önhibájából, neki felróható okból ered, hanem annak oka többek között például harmadik fél elállása, illetve bármely más, az Indagroup Kft. befolyásolási körén kívül eső esemény, amely az Indagroup Kft. zavartalan teljesítését megakadályozza. Ez utóbbiakhoz értendő különösen, de nem kizárólagosan az Indagroup Kft. szállítóinak, partnereinek késedelme, közlekedési- vagy üzemzavar, munkavállalói sztrájk, anyag- vagy energiahiány, járványok, állami szervek intézkedései, kivitel/behozatal korlátozása, melynek bekövetkezése feljogosítja az Indagroup Kft.-t arra, hogy a szállítási határidőt meghosszabbítsa. Abban az esetben pedig, amennyiben a megrendelés teljesítése kétségessé válna, vagy aránytalan nehézségbe ütközne és jelentős többletráfordítással lenne csak lehetséges a teljesítés, esetleg az lehetetlenné válna, az Indagroup Kft.-nek jogában áll a megrendeléstől/szerződéstől egészben vagy részben elállni anélkül, hogy a Megrendelőnek kártérítési igénye keletkez(het)ne, mely rendelkezés arra az esetre is kiterjed, ha a jelen pontban a fentiekben (nem kizárólagosan) meghatározott bármely esemény akkor következne be, amikor az Indagroup Kft. már késedelemben van. Az Indagroup Kft. késedelmes teljesítésének kizárására vonatkozóan az akadályoztatott partner, beszállító stb. nyilatkozata elegendő bizonyítéknak és igazolásnak számít.

Amennyiben az Indagroup Kft. a jelen 4.1. pont első bekezdése szerinti (önhibából eredő) késedelembe esik, a Megrendelő, mint jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. A teljesítési érdek megszűnése alatt a szerződés teljesítéséhez fűződő gazdasági érdek megszűnését kell érteni, vagyis ha a szerződéssel megvalósítani kívánt cél a szerződésszegés miatt már nem érhető el. Nem tekinthető továbbá az Indagroup Kft. teljesítési késedelmének, vagy a teljesítés elmaradásnak, ha a teljesítés vis maior, azaz a felek által előre nem látható és általuk el nem hárítható események, mint pl. háború, terrortámadás, pandémia, természeti katasztrófa stb. (ld. vis maior pont) okán szenved késedelmet, vagy marad el. Ilyen esetben azonban a Megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni.

Megrendelő, mint jogosult elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha szerződést a felek külön megállapodása szerint meghatározott teljesítési időben, és nem máskor kellett volna teljesíteni, vagy a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el. Az Indagroup Kft., mint kötelezett köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késelemből eredő, pénztartozás esetén a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti.

A Megrendelő, mint jogosult késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el. Megrendelő késedelme az Indagroup Kft. egyidejű késedelmét kizárja. Átvételi késedelem esetén az Indagroup Kft. a dolog őrzésére vonatkozólag a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles eljárni, a kárveszély pedig a Megrendelőre száll át.

 • Hibás teljesítés

Az Indagroup Kft. szavatolja, hogy teljesítéskor az áru megfelel a szerződésben előírt feltételeknek, megfelel azon célnak, amelyre gyártották és eladták és mentes harmadik személy bármilyen természetű igényétől, vagy jogától. Az Indagroup Kft. hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásanaz Indagroup Kft., ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés esetén Megrendelőt a Ptk.-ban biztosított és az alábbiakban nevezett kellékszavatossági jog illeti meg, így Megrendelő jogosult a kellékszavatossági igénye alapján választása szerint elsődlegesen

 • kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Indagroup Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, valamint a hibát az Indagroup Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy Megrendelő jogosult továbbá a szerződéstől elállni, ha az Indagroup Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Indagroup Kft. köteles a kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra áttérhet, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles az Indagroup Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Megrendelő, mint jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni az Indagroup Kft.-vel. Megrendelő a hibás termék miatti szavatossági igényét személyesen, vagy az Indagroup Kft. részére intézett e-mail útján, vagy postai úton megtett nyilatkozattal tudja érvényesíteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős. Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A szavatosság időtartama alatt végig a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodása a vásárlást megelőzően is már megvolt.

Az Indagroup Kft. jótállást nem vállal, valamint Megrendelőket a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás nem illeti meg, tekintve, hogy az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján Megrendelő nem minősül fogyasztónak.

 • Termékfelelősség

A termékkárért a hibás termék gyártója tartozik felelősséggel. Termékkárnak minősül valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár, valamint a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

A termékfelelősség szabályai alkalmazásában gyártó a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel. Importtermék esetén a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozó személyt is gyártónak kell tekinteni. Ez a szabály nem érinti az importálónak a gyártóval szemben érvényesíthető visszkereseti igényét. Amennyiben a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. Ez utóbbit az importtermék esetén akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a termék gyártója feltüntetésre került, de az importálója nem állapítható meg. A forgalmazó ezt a nyilatkozatát a károsult írásbeli felhívásától számított harminc napon belül teheti meg.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba. A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.

A gyártó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba; a terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta, a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett, a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Az alapanyag vagy a résztermék gyártója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hibát a végtermék szerkezete, illetve összetétele okozta, vagy a hiba a végterméket gyártó utasításának a következménye.

 • Vis maior

Vis maior körülménynek minősülnek mindazok a rendkívüli természetű események vagy körülmények, melyeknek bekövetkezése a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, és nem volt ésszerűen elvárható, hogy megfelelő intézkedésekkel ezeknek a bekövetkezését az Indagroup Kft. megakadályozza vagy elkerülje. Vis maior körülménynek minősül továbbá a jelen ÁSZF hatálybalépésekor már tényként ismert, az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre láthatók.

Az Indagroup Kft. kizárja a felelősségét a vis maiorból (pl. természeti katasztrófák, háború, forradalom, felkelés, közlekedési útvonal lezárása, behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott, pandémia stb.), valamint a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő súlyos üzemzavarokból eredő, vagy egyéb olyan károkért, amelyekkel összefüggésben bizonyítja, hogy azt az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, és amely körülményekkel kapcsolatban nem volt elvárható, hogy azt az Indagroup Kft. elkerülje vagy az így bekövetkező kárt elhárítsa.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE, VALAMIT

A KÁRTÉRIÍTÉSI KÖVETELÉS

 • A szerződés megszüntetése

Megrendelő a Ptk. szabályai alapján jelen ÁSZF 4.1 és 4.2. pontjára figyelemmel elállhat a szerződéstől. Az elállás jogával Megrendelő abban az esetben élhet, amennyiben hibás teljesítés esetén az Indagroup Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve ha e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tudott eleget tenni, vagy ha a Megrendelő a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Megrendelő elállhat a szerződéstől továbbá, ha az Indagroup Kft. késedelembe esik (önhibából eredő késedelem ld. 4.1. pont) és a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke a . pont Megrendelőnek megszűnt. A teljesítési érdek megszűnése alatt a szerződés teljesítéséhez fűződő gazdasági érdek megszűnését kell érteni, így ha a szerződéssel megvalósítani kívánt cél a szerződésszegés miatt már nem érhető el. Megrendelő elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a szerződést a felek megállapodása szerint meghatározott teljesítési időben és nem máskor kellett volna teljesíteni, vagy a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

Megrendelőt a 45/2014. Korm. rendeletben rögzített indokolás nélküli elállási jog gyakorlása nem illeti meg, figyelemmel arra, hogy a Megrendelő nem minősül fogyasztónak.

 • A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik, amennyiben a teljesítés lehetetlenné vált. Lehetetlenül a teljesítés például, ha az Indagroup Kft. által üzemletetett www.slamp.indagroup.hu webáruházban megtalálható egyes termékek gyártása végleg megszűnik. Amennyiben a webáruházban megtalálható egyes termékek gyártása megszűnik, az Indagroup Kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben, vagy teljes mértékben való visszautasítására. Ez esetben az Indagroup Kft. 5 munkanapon belül visszautalja Megrendelőnek az általa előre kiegyenlített vételárat. A részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

Ha a lehetetlenné vált dologszolgáltatás esetén a dolog maradványa vagy a dolog egy része az Indagroup Kft. birtokában maradt, vagy az Indagroup Kft. mástól a dolog helyébe lépő értéket kapott vagy igényelhet, a Megrendelő ennek átengedését követelheti az ellenszolgáltatás arányos része ellenében.

 • Kártérítési követelés

Megrendelő részéről kártérítés követelésére a Ptk.-ban és az egyéb jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen a szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén van lehetőség. Megrendelőnek a kártérítés követelésével összefüggésben bizonyítania kell a szerződésszegést, mint a károkozó magatartást, továbbá azt, hogy a kár a szerződésszegés következménye volt, valamint a bekövetkezett vagyoni kár mértékét.

 1. SZERZŐI JOGOK, ADATVÉDELEM
 • Szerzői jogok

Az Indagroup Kft. által üzemeltetett www.slamp.indagroup.hu weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy az interneten keresztül web-dokumentumokat jelenítsen meg a Megrendelő számára a HTML formátumú weboldalán. Az így továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn keresztül elérhetők, és megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására. A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére. A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az igénybe vevő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. Az Indagruop Kft. nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be. Az igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az igénybe vevő feladata.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § értelmében a www.slamp.indagroup.hu weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Indagroup Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Az Indagroup Kft. fenntart minden jogot a weboldal, vagy annak bármely részlete, az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 • Általános adatvédelem

Az Indagroup Kft. kijelenti, hogy a Megrendelőről a szerződés megkötése előtt, alatt és annak teljesítése során a tudomására jutott személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az Indagroup Kft. kötelezettséget vállal, hogy megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét biztosítsa, az arra nem jogosult személyek hozzáférését megakadályozza. Felek kölcsönösen elismerik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során és azzal összefüggésben a felek közötti utasításadás, a teljesítés ellenőrzése, kapcsolattartás, valamint elszámolás céljából tudomásukra jutott, a másik fél munkavállalója vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személy (érintett) személyes adatainak (pl. név, elérhetőségi adatok, pozíció, szervezeti egység) kezeléséhez, a szerződés létrehozásához és a feleknek a szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek teljesítéséhez fűződő jogos üzleti érdeke biztosítja a megfelelő jogalapot. Az Indagroup Kft. köteles biztosítani, hogy az érdekében eljáró érintettek vonatkozásában a fenti célok érdekében folytatott adatkezelés jogalapját megteremtse, az érdekében eljáró érintetteket az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesítse, illetve az érintettek személyes adatainak az Indagroup Kft. részére való továbbítása, valamint bármely más jellegű kezelése jogszerűen történjen. A feleket terhelő adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a jogszabályokban meghatározottak szerint mindegyik fél a másik fél érdekében eljáró érintett személyes adatait kezelheti. Amennyiben a szerződés teljesítése a fentiektől eltérő más természetes személyek személyes adatainak kezelése miatt az adatkezelési körülmények, feladatok, státuszok és felelősség meghatározását igényelné, azokat a felek külön megállapodásban kötelesek rendezni. Ilyen esetben felek az adatkezeléssel járó tevékenységet addig nem kezdhetik meg, amíg az azzal kapcsolatos megállapodást létre nem hozták.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek kötelesek az adataikban bekövetkezett, a szerződésszerű teljesítést érintő minden változást (cégnév, székhely, telephely, bankszámla stb.) haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatályba lépését követő 3 (három) napon belül a másik félnek írásban a másik fél a tudomására hozni. Ennek bármely okból való elmaradásából eredő kárért a mulasztó fél tartozik felelősséggel.

A szerződés teljesítése során hatályos jognyilatkozatot – ide nem értve a szerződésszerű teljesítés érdekében elengedhetetlenül szükséges utasításadást – kizárólag a felek által kijelölt kapcsolattartó tehet.

Felek az írásban megteendő nyilatkozataikat e-mail, regisztrált postai küldemény és/vagy személyes kézbesítés útján egyaránt megtehetik. A regisztrált postai küldeményként feladott nyilatkozatot, annak postára adásától számított 5 (öt) nap elteltével akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az „nem kereste”, „nem fogadta el”, „ismeretlen”, „elköltözött” vagy bármely más ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza, amennyiben azt a feladó bizonyítottan a részére a címzett által bejelentett és/vagy a cégjegyzékbe bejegyzett címre/székhelyére címezve adta postára.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses kapcsolatukkal összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Szerződő felek közötti, a szerződésből eredő – ide értve a szerződés létrejöttét, megszűnését, a szerződés teljesítését és szerződésszegés esetét is – jogvitát polgári peres eljárásban, vagy az Fgytv. 2. § a) pontjára figyelemmel – melynek értelmében Megrendelő kizárólag a békéltető testület előtti eljárásokban tekinthető fogyasztónak – békéltető testületet előtti eljárásban lehet érvényesíteni. A békéltető testület hatáskörébe a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik, amelynek feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz. Jelen esetben a békéltető testületi eljárásra a Megrendelő székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén pedig a Budapesti Békéltető Testületnek (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488 21 31) van kizárólagos illetékessége.

Amennyiben az Indagroup Kft. az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak, továbbá amennyiben az Indagroup Kft. egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy alkalmazhatatlanná válna, az a többi rendelkezés érvényére illetve alkalmazására nincs hatással és a Felek az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezés helyett az ahhoz tartalmában és céljában legközelebb eső más rendelkezést alkalmazzák.

Az ÁSZF-ben, illetve a Felek külön megállapodásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. augusztus 29.

Indagroup Kft.